Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 26 Μαρ 2018

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83 ΘΕΜΑ: Καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, κα. Δήμητρα Ριζούλη, έχοντας υπόψη: 1. Τους Οργανισμούς των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2. Τις διατάξεις του Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α΄/23-01-2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ’ αριθ. Δ9/οικ.44834/11746/11-10-2016 (ΦΕΚ 542/τ.ΥΟΔΔ) απόφαση με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. Δ9/46498/12160/3- 11-2016 (ΦΕΚ 589/τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Το άρθρο 10 παρ. 3 και άρθρο 14 του Ν. 4305 (ΦΕΚ 237/Α'/31-10-2014). 5. Την με αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08-01-2015 εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 4305 σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ). 6. Την με αριθ. ΔΗΔ.Φ./19710/16-06-2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α' του Ν. 4305/2014». 7. Το υπ’ αριθμ οικ.42167/11000/19-9-2016 έγγραφο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 8. Την υπ. αρ. 25/17-02-2017 Πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Την καταγραφή του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανά κατηγορία, στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί, ως εξής: I. Τα σύνολα δεδομένων που κατέχει ο φορέας μας. II. Τα σύνολα δεδομένων που θα διαθέτει σε ανοιχτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοιχτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας. III. Τα σύνολα δεδομένων που θα διατίθενται κατόπιν αιτήσεως και όχι διαδικτυακά. IV. Τα σύνολα δεδομένων που δεν διατίθενται λόγω απαγόρευσης προσωπικών δεδομένων κλπ. του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4305/2014. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Κέντρου και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας Δήμητρα Ριζούλη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1. Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, λύσης υπαλληλικής σχέσης, υποβιβασμού υπαλλήλων. (κατηγορία Γ και Δ). 2. Αποφάσεις Προέδρου (κατηγορία Β και Γ). 3. Αρχείο εισερχομένων - εξερχομένων (Κατηγορία Γ). 4. Αποφάσεις ΔΣ (κατηγορία Β και Γ). 5. Ατομικοί Φάκελοι περιθαλπομένων (κατηγορία Γ και Δ). 6. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο (κατηγορία Δ). 7. Υπηρεσιακοί Φάκελοι υπαλλήλων (κατηγορία Γ). Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κατηγορία Β, εκτός των αναφερομένων αλλιώς) 1. Προϋπολογισμός - Απολογισμός. 2. Αναλήψεις δέσμευσης πιστώσεων. 3. Αρχείο μισθοδοσίας (κατηγορία Γ). 4. Οικονομικά Στοιχεία. 5. Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα