Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) λεωφορείου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας», που εδρεύει στην Γιάννουλη Λάρισας, Παπάγου 49, ΤΚ 41500, και το οποίο θα ονομάζετε στην παρούσα διακήρυξη ως αναθέτουσα αρχή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ». 2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Καρδίτσα, 02/10/2019 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ. 2619 Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 43100,Καρδίτσα Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Ζιώγας Σωτήριος Τηλέφωνο: 24413-50311 FAX: 24410-25489 E-mail: E-mail: kkpthessalyziogas@gmail.com kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr Website: http://kkppthessaly.gr/Τελευταίες Ανακοινώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2413 503900

Στείλτε μας e-mail:

kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr

Βρείτε μας:

Γιάννουλη, Λάρισα

Στο διαδίκτυο:

KKPPT
CREATED BY ITWORX