Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Προκήρυξη διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 23 Αυγ 2018

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει  Διεθνή Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια  τροφίμων   για το Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , προϋπολογισμού  326.574,90  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης  τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τριάντα οκτώ (38) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης  στον Ελληνικό τύπο και στην ηλεκτρονική εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  01/08/2018 Ώρα: 15:00 μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    05/09/2018 Ώρα: 15:00 μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  06/09/2018 Ώρα: 09:00 πμΓια περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.