Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Προμήθεια κλινοστρωμάτων για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 27.448,07 με ΦΠΑ.