Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοστρωμάτων που αφορά τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 7.530,52 € με Φ.Π.Α.


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 12 Νοε 2019

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας   έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  • Την υπ ’αριθ. 503 41ης/31-10-2019 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια  κλινοστρωμάτων, που αφορά  τα  παραρτήματα  του Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (ΑΔΑ:ΩΩΩΤΟΞΝ2-ΞΥ5).
  • Την αριθ. ΟΙΚ.6474/ΑΑΥ-1010/05-11-2019 (ΑΔΑ:60ΩΥΟΞΝ2-Π6Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 7.532,08 ευρώ (ΚΑΕ 1139 ).
  • Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με ΑΔΑΜ  19REQ005811904 2019-11-07 και εγκεκριμένο  με ΑΔΑΜ 19 REQ005811951 2019-11-07
 
Σας καλεί  να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια κλινοστρωμάτων  που αφορά τα  Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 7.530,52     με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα)  από  12/11/2019  μέχρι  18/11/2019    και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν στις 19/11/2019 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές
 


Επισυναπτόμενα Αρχεία

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2413 503900

Στείλτε μας e-mail:

kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr

Βρείτε μας:

Γιάννουλη, Λάρισα

Στο διαδίκτυο:

KKPPT
CREATED BY ITWORX